دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره/ دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره/
چرا این در و اون درمی زنی ای دل غافل/ دیگه ناز خریدن و ناز کشیدن فایده نداره/ ای دل دیگه بال و پر نداری / نداری و نداری و نداری/ این حرفا، این حرفا هم اش قول و قراره/ این حرفا، این حرفا همه اش خواب و خیاله/.

***

با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی ِ او/ پنهان کردم در خاکسترغم آن همه آرزو/ چه بگویم با من ای دل چه ها کردی هوس یاری مکن.

***

می گم که نشو دیوونه ای دل/ می گم که نگیر بهونه ای دل/ من دیگه بچه نمی شم آه/ دیگه بازیچه نمی شم/ قلبمو زیر پات گذاشتی/ رفتی تو منو مبتلا گذاشتی/ رفتی چقدر منو تنها گذاشتی ای دل/ به خدا منو رسوا کردی ای دل/ من دیگه بچه نمی شم آه/ دیگه بازیچه نمی شم/.
***