سلام بر شما دوستان هميشگی
می خواهم صميمانه به همه شما تبريک بگويم چون يکی از بزرگترين ، زيباترين ، خوش ذوق ترين نويسندگان افتخار حضور در جمع شما را داده است.
از شوخی گذشته ، خوشحالم وارد دنيايی شدم که مطالبش تراوش دلهای پاکی است که يا گرفته اند و می نويسند ، يا شکستند و می غرند.
برای همه آرزوی موفقيت دارم ...