نمی دونی چه دردی بی تو کشیدم

مگه ندیدی چه حالیم آتیش رو به هوا ام

شب تیره و تارم؟

مگه نشنیدی صدای شکسته قلبم

توی چشمم نگاه کن شبو از من رها کن

اسممو از دل صدا کن عشقمو باور کن

به خدا که قسم دل تو روزی می میره

دیگه قلب منو عزیزم کس دیگه میگیره

مگه نشنیدی صدای شکسته قلبم

توی چشمم نگاه کن از شکستنم حیا کن

مرگ عشقمو نگاه کن