گلچین عباراتی از ترانه های مدرن تاکینگ!!!

 

-Good guys only win in the movies!

- مردان خوب فقط در فیلمها برنده اند!

-I don’t wanna lose for you!

- من نمی خواهم که به خاطر تو بازنده باشم!

-Babe, how can you mend a broken heart?

- عزیزم، چطور می توانی قلبی شکسته را ترمیم کنی؟

-I don’t wanna doctor for my heart!

- دکتری برای (درمان عشق در) قلبم نمی خواهم!

-Take these chains from your heart!

- زنجیرهای قلبت را پاره کن!

-I never can lose!

- من هرگز نمی توانم بازنده باشم!

-my heart cries just for you!

- قلبم تنها به خاطر تو اشک میریزد!

-I know it was hard, but it’s much harder to ignore!

- می دانم که سخت بود اما نادیده گرفتنش سخت تر است!

-Oh! You’re dancing in my mind!

- آه! تو در خیالم می رقصی!

-I will send an S.O.S for love!

- من برای نجات عشق پیام کمک مخابره خواهم کرد!

-This love too hot to stop!

- این عشق داغتر از آنست که متوقف شود!

-If loving you is wrong, babe I don’t wanna be right!

- اگر دوست داشتنت گناه است نمی خواهم درست کار باشم!

-I love you more than I’m saying!

- من بیش از آنچه که به زبان می آورم دوستت دارم!

-Keep your love away!

- عشق را از خودت دور کن!

-Strange are the ways of love!

- راههای رسیدن به عشق ناشناخته هستند!

-Keep love alive…too hard to hold it…too hard to stop it!

- عشق را زنده نگهدار..نگهداشتنش خیلی سخت است...متوقف کردنش خیلی سخت است!

-Life is a show!

- زندگی یک نمایش است!

-Only love can break my heart!

- فقط عشق می تواند قلبم را بشکند!

-Some hearts are better left unbroken!

- بعضی از قلبها بهتر است که دست نخورده باقی بماند!