از آب پرسيدم عشق چيست؟
-گفت زلال تر از من
از ماه پرسيدم عشق چيست؟
-گفت روشن تر از من
از خورشيد پرسيدم عشق چيست؟
-گفت گرم تر از من
از عشق پرسيدم تو کيستی؟
-گفت نگاهی بيش نيستم.