بهاران رفت و گل از بوستان رفت، حساب روز و شب از دستمان رفت

کجا بودی عزیزم؟ کجا بودی عزیزم؟....عزیزم!!!

حالا که بعد از عمری چشمم بهت افتاده، خوب گوش بده حرفام خوب فرصتی دست داده

دل در تب فریاده درد دلم زیاده

حالا که عشقت از دل بیرون نذاشته پا رو، حالا که روزگارم داره هوای ما رو

چشمش نزن دنیا رو این اومدنه کاره، من عاشق! تو عاشق! هر دو عاشق!

کار کی بود جدایی ها روزگار چی ساخت از ما، کی دست کم گرفت عشقو کی آتیش زد به فرصتها

لباس غم رو کی دوخته کی این آتیش رو افروخته، تو این شهر گرفتارا واسه خودم دلم سوخته

با این عشقای بی بنیان چه خوب شد به دلت افتاد، که در اینجا به یاد تو یه قلبی میزنه فریاد

من عاشق! تو عاشق! هر دو عاشق!