سلام

شما ها چرا اينطوری هستين؟..تا چند روز پيدات نشه همه ميان ميگن اومديم نبودی و چرا نمينويسی و .........ولی وقتی هستی هيچ کس سراغت رو نميگيره!

اين متنهای زيبا رو هم دوست خوبم پاييز برام بفرستاده..اميدوارم شما هم لذت ببرين!

اكر كسي تو را آنطور كه ميخواهي دوست ندارد به اين معني نيست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

دوست واقعي تو كسي است كه دستهاي تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس كند.

بدترين شكل دلتنگي براي كسي آن است كه در كنار او باشي و بداني كه هركز به او نخواهي رسيد.

هرگز لبخند را ترك نكن حتي وقتي ناراحتي .چون هر كس امكان دارد عاشق لبخند تو شود .

تو ممكن است در تمام دنيا فقط يكنفر باشي ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي.

هركز وقتت را با كسي كه حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند نگذران.

شايد خدا خواسته است كه ابتدا بسياري افراد نا مناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را، به اين ترتيب وقتي كه او را يافتي بهتر مي تواني شكر گذار باشي.

به چيزي كه گذشت غم مخور، به آنچه سپس از آن آمد لبخند بزن.

هميشه افرادي هستند كه تو را مي آزارند ، با اين حال همواره به ديگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسي كه تو را آزرده دوباره اعتماد نكن.

خود را به فرد بهتري تبديل كن و مطمئن باش كه خود را مي شناسي قبل از آنكه شخص ديكري را بشناسي و انتظار داشته باشي كه او ترا بشناسد.

زياده از حد خود را تحت فشار نگذار ،بهترين چيزها در زماني اتفاق مي افتد كه انتظارش را نداري.