-محبت گرانبها ترین متاعی است که با هیچ چیز نمی توان آنرا خرید جز خود محبت.

-من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد.

-ای کاش میشد با حرارت خورشید ریشه های بیگانگی و تردید را سوزاند. ای کاش میشد از قفس تنگ حسرت و اندوه به آسمان آبی آرزوها پر کشید و بر بالا ترین قله ایثار و محبت آشیان ساخت.

-یک جمله جالب و با مزه: عشق یعنی علاقه،نَه کفگیر و ملاقه