در40 سالگی...موفقيت يعنی...خيس نکردن شلوار
در12 سالگی...موفقيت يعنی...پيداکردن دوست
در18 سالگی...موفقيت يعنی...داشتن گواهينامه
در20 سالگی...موفقيت يعنی...امکان ازدواج
در35 سالگی...موفقيت يعنی...داشتن پول
در50 سالگی...موفقيت يعنی...داشتن پول
در60 سالگی...موفقيت يعنی...امکان ازدواج
در70 سالگی...موفقيت يعنی...داشتن گواهينامه
در75 سالگی...موفقيت يعنی...پيداکردن دوست
در80 سالگی...موفقيت يعنی...خيس نکردن شلوار

 

با اجازه ازصاحب وبلاگی که اين مطلبو از توش برداشتم!نميدونم کدوم وبلاگ بود!