امروز هنگامي كه براي تو دعا ميكردم
از خدا برايت طلب خيرو بركت كردم
كه وقتي در مسيري گام بر ميداري
تو را راهنمايي و محافظت كند
عشق او همواره با توست
وعده هايش حقيقي اند
و زماني كه ما تمام توجهه مان را به او جلب مي كنيم
مي داني كه او كاملا ما را مي بيند
بنابراين وقتي جاده اي كه در آن حركت مي كني
خيلي دشوار به نظر مي رسه
فقط به يادبياور
كه ما اينجا برايت دعا مي كنيم
و ديگر همه چيز دست خداست
هر آن چه مي تواني انجام بده
براي كسي كه ميتواني
با آن چه در اختيار داري
و
هر كجا كه هستي ......