سلام

امروز چه روز خوبی بود

امتحان تاريخ داشتيم

بعد از امتحان کتابامونو به گورستان حقيقت يعنی سطل زباله پيوند زديم

اون هم با خفت و خواری.....

اول يوخده پاره پاره ش کرديم و بعد هم شستيمش که ميکروب نداشته باشه بعدم يه خورده لگدش کرديم و مراسم روضه خونی راه انداختيم براش و بعد هم خلاص