دريا..آرامش...حرکت..موج

چی بايد گفت؟ عکس خودش گوياست....فقط به دريا زل بزن....هر چی غم وغصه ست از دلت پر ميکشه و ميره..و به جاش حس خوبی بهت ميده....

ديشب رفته بودیم کنار دريا....توی اين هوای گرم يک ساعت تمام نشستيم و صحبت کرديم و کيف کرديم..جای داداشيم و مامانم خالی بود....من دوست دارم غروب دريا رو  ببينم..خيلی قشنگه...خيــــلی!

 از ديشب تا حالا يه احساس خوبی دارم...يه حسی که بهم ارامش ميده...يه حسی که بهم انرژی ميده....يه حسی که شادابيمو دو چندان کرده

(چقدر رومانتيک شد )

کاش دل همه مثل دل من هميشه خوش باشه..آمين