در ابهام خويش

عابری را ديدم

که از بين مه و ترديد

رو به سوی روشنی ميرفت

و صدايش صدای تمام ترانه ها بود

باورم نميشد

که سايه ام مثل خودم می انديشيد