هميشه با خودم فکر ميکردم آدمای خوشبخت چه شکلين..

چی دارن که خوشبختن...

چه حسی دارن که همه بهشون ميگن خوشبخت...

چه طورين که بعضی از آدما دلشون ميخواد جای اون باشن...

اما به هيچ کدوم از اين سوالام نرسيدم

ولی به يه حس عجيب رسيدم:

من چقدر خوشبختم