من نميدونم چرا اينقدر به عکس گذاشتن علاقمند شدم...حالا فعلا تا يه مدت نوشته های من رو با عکس ها تحمل کنيد..تا ببينيم خدا چی ميخواد

 

به تعداد انسانهای روی زمين راه برای رسيدن به خدا هست....

اين جمله رو <رضا مارمولک> ميگفت و ما کلی بهش ميخنديديم....اما واقعا چيز جالبی گفته!

شايد اومدم راجع بهش توضيح دادم..فعلا که بايد برم...اگه توضيح ندادم شما نظر خودتو راجع به اين جمله بگيد..چی ميفهمين ازش؟

تا بعد بای بای