به گرمی گلهای عاشق/ به وسعت دل عاشقان/ و پرواز بلند عقابها/
/به تو می اندیشم.

در بساطم نانی نیست
جارچی را چه خیال خامی است
یک نفس جار زند:
نان خشکی آمده
می خرد نان خشک!!

***
با نمکی مرا از دور می خواند
لیک
پاهایم در گِل بنشست.