اينم اون چيزی که وعده داده بودم:

برای آشنايی با کوروش کبير و پيدا کردن شواهدی برای نحوه اداره کشور در زمان او نياز به بررسی شواهدی است که شنگ نبشته ها ميتواند راه گشای اين مهم باشد

در کتيبه ی بيستون ميخوانيم:

< از دير باز پدران من پادشاهی کردند. هشت تن از آنان که من،کوروش نهمين آنان هستم، پادشاه، در سرزمين ها بودند>

و در يک لوح ديگر ميخواينم:

<کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نيرومند، شاه بابل، شاه سومر و شاه چهار سوی جهان. پسر کمبوجيه، خلف پاينده ی دوده ی شاهی>

.:اقتصاد در دوران کوروش کبير:.

با فرمانروايی کوروش اقتصاد ايران وارد مرحله ی نوينی شد که تا فرو۱اشی حکومت ساسانيان روند عمومی آن برقرار بود. تسخير <ليدی> کشور ثروتمندی که مردمانش مبتکر ضرب سکه بودند و گشودن باب که يکی از مراکز اقتصادی معروف آن روزگار بود ايران را از سند تا مديترانه به بزرگترين مرکز اقتصادی جهان باستان مبدل ساخت. از سوی ديگر شاهنشاهی پارس برای نظام بانکی امکاناتی فراهم آورد که پيش تر وجود نداشت. چون تا آن زمان تنها اميران و روحانيان به امر بانکداری و پول میپرداختند. به دستور کوروش مقرر شد درآمد بانک صرف امور، مسکن، مزرعه، دام و کشتی های باربری شود و پول غله و ديگر وسايل مصرفی در قبال بهره، به صورت جنسی به بانک سپرده شود....

 

باز هم خواهم نوشت...يعنی ادامه دارد