با تو ايمنم
و با تو سرشارم
از هر چه زيبايي ست....

اين سوال هر روز و هر شب من است: چرا فكر ميكردم هميشه با من خواهي ماند؟ چرا فكر ميكردم هميشه با تو خواهم ماند؟

من اينك در درون خود دل گم كرده اي دارم سراغش را نميگيرم...


همينطوری....!!!