از برت دامن كشان
رفتم اي نامهربان
از من آزرده دل
كي دگر بيني نشان

رفتم كه رفتم.