سلام. زنده م نگران نباشيد

عرض شود که  ! اهان!  عيدتون مبارک! (عيد فطر منظورمه..جو نگيرتون فکر کنين عيد نوروز اومده  )

هيچ ميدانی چرا چون موج در گريز از خويشتن پيوسته ميکاهم؟

چون که بر اين پرده ی تاريک

اين خاموشی نزديک

آنچه ميخواهم نميبينم

و آنچه ميبينم، نميخواهم

من از اين کامپيوتر و اينترنت شانس نياوردم يا کامپيوترم خرابه..يا اينترنت پوکيده...يا تلفن قطعه..يا وقتی همه ش سالمه اينترنت اکسپلورر خرابه!!  

آخه بدشانسی تا چه حد؟!

بعدشم...همين چيزا باعث ميشه دوستای آدم از آدم ناراحت بشن ديگه 

حالا هم هر کاری ميکنم مسنجر دانلود نميشه  آی هوار!

يه اتفاقات ديگه ای هم افتاد که نميشه اينجا نوشت (برا بر انگيختن حس فضولی!)

اينقدر نيشخند زدم دهنم کش اومد 

تا..شايد وقتی  ديگر