همیشه از تکرار متنفر بوده ام شاید بخاطر آنکه میدانستم تکرار زائیده بی محبتی و زاینده خستگی است و افسردگی زاینده مرگ است. تکراری ترین حرف تاریخ آن بوده که ما دو بادیگران فرق داریم. ما حسابمان از عاشق و معشوق های دیگر جدا ست. آری باید همیشه خاص بود ویژگی عشق آنست که با آنکه همیشه یک چیز است ولی برای هرکس با دیگری متفاوت است. تازگی و طراوت.
اما پس چرا همیشه برای اینان که میگویند ما با دیگران فرق داریم و به یقین هم میگویند سرنوشت یکسانی میبینیم؟!!!