سلام...خوبين؟

اولين امتحان به خير گذشت!‌بينش اسلامی...خوب بود...خوب شروع شد امتحانا!‌کا ش تا آخرش خوب پيش بره!

راستی امشب يه نفر رو ديدم كه ازش خيلی بدم مياد..خيلی خيلی زياد  !! من حالم بد بيد!!

مسافرم اومد! ( ميتونم شرط ببندم هر چيزی كه امشب نوشتم تعجب انگيزه!!‌هيچ كس ازش سر در نمياره!‌شايد بعدا كه خودمم بخونم چيزی ازش متوجه نشم!!‌به هر حال!!)

            خيال تو

شاد باشين..بای باي