يقين دارم كه كودك دلت كمتر از پيش بهانه ي لالايي هاي شعر گونه ام را ميگيرد. مهم نيست. فقط يك چيزي ياد همه بماند. اگر اتفاقي كه نبايد بيفتد، افتاد تنها برايت مينويسم كه: خودت خواستي، تقصير من نبود!!

سلام. خيلي ممنون از ابراز احساساتتون و اينكه من بي مزه م ديگه!! نه؟!!؟ دهه!! خودتون بي مزه ايد!! بي تلبيتا!! نميگين اينطوري ابراز احساسات ميكنيد دختر مردم ميره معتاد ميشه!؟؟ هـــــــــــــي روزگار نامرد! اصلا من قهر!! (يه جا خوندم قهر مثل طنابي مي مونه كه وقتي پاره ميشه و گره ش ميزنن دو سرش به هم نزديك تر ميشه!!!)

بازم طبق معمول داشتم دفترهاي يادداشت و كاغذ ها و (خرت و پرت) هايي كه داشتم رو وارسي ميكردم كه يه عالمه كاغذ پيدا كردم كه توش يه عالمه مطلب نوشته بودم! يكيشم اون متن بالاي بالا بود! جالب بود برام! نميدونم كي اونو نوشته بودم شايد جديدا نوشته باشم شايد قبلا!! اصلا يادم نمياد..حالا مهم نيست! مهم اينه كه ..؟؟!؟ (چي مهمه؟!؟)

و يه چيز ديگه: من يه مدت تقريبا طولاني ايه كه وقتي شبا ميخوام بخوابم توي گوشم يه عالمه صداها و آواهاي بعضا نامفهوم ميشنوم..و اكثرا صداي خيلي كلفت و بم مرد هست..تقريبا به اين صداها عادت كرده بودم كه يه چيزي بهش اضافه شد و اونم يه جيغ بود!! يعني تا چشمام سنگين ميشد و ميخواست خوابم ببره ناگهان با صداي داد و فرياد وحشتناكي ميپرم! اين موضوع خيلي عذابم ميده و چند شبه كه به اوج خودش رسيده و اصلا نميذاره بخوابم..و جالب اينكه وقتي بابا هست خبري از اين صداها نيست و يا وقتي ميرم پيش مامان يا مرجان ميخوابم يا اونا ميان پيش من ديگه از اون صداها خبري نيست!! مثلا بزرگ شدما!! خيلي وحشتناكه! خيـــــــــــــــلي!

راستي اين تلفن ناجوانمرد هم هر وقت دلش ميخواد قطع ميشه و هر وقت ميخواد وصل ميشه!! امان از اين روزگار كه هر كي هر كاري دلش ميخواد ميكنه!! بدجنس!

راستی يه سوال!!‌آدم توی دو راهی باشه شرايطش بهتره يا توی شرايطی باشه كه هيچ راهی نداشته باشه!؟ 

اميد كه شكوفه ي لبخند مهمان هميشگي لبهايتان باشد!!