و باز هم اشتباه ؟ چی بگم!!

خدا ! ‌انقدر بهت ميگم و ميگم که، بهم بدی..

هيچی نميگم!! اينجا!!‌ ولی ازت ميخوام اون چيزی رو که ميخوام حتما انجامش بدی...

نميدونم چطوری! به من مربوط نيست چطوری..خودت درستش کن

خدا قربونت!! مگه آدم نيافريدی؟ اينطوری؟؟؟

پينوکيو رو توی ۱۳ قسمت آدم ميکنی اما...!!

اتفاقات درون...

منو دور کن از اين عالم!!

 

 

خدايا شکرت..دوستت دارم...آرامش دارم...ولی بذار تداوم داشته باشه..

امروز خيلی چيزا رو فهميدم..از زندگيم...از دنيای اطرافم...از پليدی آدمها...از همه چيز...و شکر ميکنم تو رو که اين ها رو برای زندگی من نخواستی..شکر ميکنم تو رو که هميشه شادی و سلامتی رو برای خانواده ی ما خواستی...به خاطر همه ی نعمات داده و نداده ت شکر..

ولی اين بار هم..

نذار....

    خيلی دوستت دارم خدااااااااا