ابتكار

كيف كرديد ابتكار رو؟؟  بد و بيراه نگيد اگه چشماتون رو به زوال رفت  نظرتون رو راجع به اين ابتكار هم بهم بگيد ..فعلا