فقط در روزهای بارانی
به یاد من باش.
در سنگفرش های همان خیابان پاییزی قدم بزن
و به خاطر داشته باش
که کسی... در جستجوی تو هر شب
در شهر بنفشه
در زیر باران ضجه می زند.
فقط به من بگو
یاد مرا... چگونه توانستی به بادها بسپاری؟