- دلم...
درد مي کنه؟
- نه !
مي پيچه؟
- نه !
مي سوزه؟
- نه !
پس چي؟
- دلم...
- دلم . . .
ت
ن
گ
ش
د
ه
 
من هم دچار شدم! و اینجا دچار معنی عاشق نمیدهد!!
میرم یه جایی که یه مدت کوتاه، اونایی که عاشقشونم رو ببینم! میدونم! میدونم! میدونم شایدم خوب نباشه اما از دیدن آدمهای مجازیه هزار رنگ، برای مدتی آسوده م! آدمایی که به دیدنشون عادت کردم! میرم تا شاید مریم بشم و برگردم.. اگه مریم شدم، حتما برمیگیردم.
اگه مریم شدم!!!

میکند هوای گریه های تلخ.. آنکه خنده از لبش جدا نبود...
 
آزاد.. مست.. شاد
از پشت میله ها
بغضی به های های شکستم..
قفسم مباد!!!!
-----
شکر.