یک ساعت تمام بدون آنکه کلامی حرف بزنم
به رویش نگاه کردم...!
فریاد زد: آخر خفه شدم چرا حرف نمی زنی
گفتم
نشنیدی...! برو...!