سلام

 

انسان بيشتر از جاهائي ضربه ميبيند که فکر آن را هم نمي کند.
چرا که حواسمان در کارهاي مهم جمع است.

دست خدا امانت... 

چنان قوي باش که هيچ عاملي ، آرامش فکر تو را بر هم نزند...