جوخه اعدام... فرمان آماده باش...
و حال آخرین وصیت... خدا کند که زمین جاذبه را فراموش کند....!