فيلم خوشي!
لوكيشن: ماشين
بازيگران:‌ مامان- قاسم- مهسا- مريم
كارگردان:‌ خانواده ي من!
تهيه كنندگان: مامان و بابا

موضوع داستان:
صحنه از جايي شروع ميشه كه از خريد بر ميگرديم و يه موزيك خيلي خفن شاد هم داره پخش ميشه و جووني بازي هاي مهسا و من.. و گاهي قاسم كه راننده ست... و البته مشخصه منظورم از جووني بازي چيه!
مهسا: تيش! جووناي الكي خوش!!
مريم: فعلا غم نداريم!
مهسا و من:‌ خدا رو شكر


پايان ماجرا
و يك فكر عميق توي اون سر و صدا
شكرت خدايا