سلام
ميخوام اسباب كشي كنم به جايي كه آدرسش رو هيچ كس نداشته باشه
تا بتونم بنويسم چيزي رو كه دل ميخواد
و هيچ كس خودش رو نخواد شريك غم و غصه هام كنه
اينجا هم مينويسم البته اما فقط وقتي كه خيلي خر شارژ بودم كه ترحم هيچ كس بر انگيخته نشه!
فقط يه حرف واسه يادگاري و تموم هر چي غم و غصه ست!
هيچ وقت دوستتون رو واسه دلسوزي و مهربونيه زياد، نرنجونيد!
اگه ديديد هيچي حاليش نيست و مهربوني سرش نميشه و غرورش اونقدريه كه خدا رو هم بنده نيست، بذاريد به حال خودش تا بميره!
بهتر از اينه كه مهربونيتون، تا مدتها عذابش بده و شما هم بشيد يه بار به دوشش!
خداحافظ تا يه خر شارژي!
آهاي مردم دنيا.. گله دارم.. گله دارم!