دچار اسهال فكري شدم! ( قشنگتر از اين نميتونم بگم يعني چي!)
احساس ميكنم يه عالمه كار هست كه بايد تا امروز انجام ميدادم اما ندادم!
حالا هول شدم كه همه شو با هم شروع كنم!
نميدونم از كجا بايد شروع كنم به انجامشون!
ديشب اونقدر پريشونم كرده بود كه نتونستم بمونم خونه. زدم بيرون و يه كارايي انجام دادم كه البته نا اميدم كرد چون نتيجه نگرفتم.. اما خب بالاخره يه شروع بود ديگه! بد نبود.
حالا بازم دنبال انجام دادن كارامم. 
يه جورايي خوشحالم كه اين فكرا تا دير نشده اومده توي سرم. (‌خر شارژ)
اميدوارم موقتي نباشه.


BRB