رسما" دارم جو اماراتي گير ميشم!
بنا به دلايلي چند روزي رو بعد از دانشگاه تا قبل از اذون بيرون از خونه بودم.
حالا الان يه جورايي شبيه تخته سياه شدم!
تغيير رنگ روي دستم به شدت مشهوده!
از مچ به پايين سياه شده.. جاي ساعت روي دستم سفيد مونده.. و بالا هم يعني به سمت آرنج يه خورده تاريك تر شده!‌(‌تاريك!)
چه كنم ديگه! بعده دو سال كه آفتاب و مهتاب رنگمو نديد ( ) حالا آفتاب بد جوري داره از خجالتم در مياد
من رو هم بكشن نميتونم كرم بزنم تو اين هوا برم بيرون! همه ش ميشه روغني كه توي سرخ كن به دماي ذوب رسيده!
هوا بس ناجوانمردانه و لوسي آنه، گرمه و آفتابشم سوزان!
اگه روزي دستم برسه به خورشيد، ... كاري كه نميتونم بكنم! فقط ازش خواهش ميكنم يه خورده با خشانت كمتري اينجا رو نيگا كنه بچه مردم سفيد برفي اومده اينجا، گودزيلا برميگرده

همينجوري نق زدم! وگرنه خو خودم خواستم برم بيرون! كي مجبورم كرده!   ( مثلا خودمو دارم آروم ميكنم )
خب حالا هم ميخوام برم ددر! بازم!
سي يو ال
  دست خدا امانت