نمی دونم از کجا شروع کنم از چی بنويسم از کی بگم؟
کمکم کنيد پيشنهاد بدين
حالا يک شعر براتون مينويسم:
اگر چه جای دل دريای خون در سينه دارم
ولی در عشق تو دريايی ازدل کم می ارم
اگر چه روبرويی مثل آيينه با من
ولی چشمم بسم نيست برای سير ديدنبا تشکر از کامنت های هنوز نرسيدتون