نه!
خوب شد که من خدا نشدم!
وگرنه نمیدونستم جواب کدوم یکی از بنده هام رو بدم!
یه مسابقه رو در نظر بگیرید. هر دو طرف از خدا میخوان که برنده ی مسابقه باشن. هر دو هم به یه نسبت توانایی دارن!
حالا نمیدونم خدا چجوری تصمیم میگیره که جواب کدوماشونو بده و کدوما رو پیروز میدون بکنه!
فقط میدونم خیلی خوب شد که من خدا نشدم!
اما اگه یه روزی تونستم فرمول خدا رو کشف کنم، شاید رفتم جاش!!
البته اگه این خداییه که من میبینم، فوت کوزه گری رو هیچ وقت نمیگه!