استاد، با کوله باری از برگه ی تصحیح شده اومد توی کلاس ( برگه های امتحان میان ترم)
برگه ی من رو داد دستم ( یعنی برگه ی همه رو داشت پخش میکرد و رسید به برگه ی من و داد بهم)
دیدم شدم 23 ! هر چی ورقه رو بالا پایین کردم که ببینم از چی اشکال گرفته، هیچی پیدا نکردم و دیدم برای همه ی سوال ها تیک درست زده!
با چشمهای پر از سوال رفتم پیشش و گفتم میشه بهم کمک کنی؟! سوالی که غلط نوشتم رو بهم نشون بدی! اونم برگه رو گرفت و مثل من بالا و پایینش کرد! ( یعنی کندوکاو برای رسیدن به غلط کردن من!! یعنی جایی که غلط نوشتم ) هیچی پیدا نکرد . کنار 23 نوشت به علاوه ی 1 .. ازش پرسیدم چرا؟؟ من که هیچی غلط ننوشتم از چی نمره کم میکنی؟!
گفت چون این درس تئوریه ( macro economics ) و توی تئوری هم همه چیز 100% درست نیست (!!!) اون یه نمره رو به این خاطر کم کردم! اگه درس practical بود بهت نمره ی کامل رو میدادم!
من: آهان!!
تو دلم: shit!! من مرده ی این منطق محکمتم!! تازه اگه شانس داشتم که مصری نبودم!!!!!دومین روزه که من غذا درست کردم !!! کسی میدونه این یعنی چی؟!
خودم میگم. یعنی عند ننگ بازی و بچه مثبت بازی و از این چیزای مثبت!
لطفا" به روم نیارید!