همچین میزنمت که صاف بشی!
امروز به معنای دقیق این جمله پی بردم!
جنازه ی یه گربه رو روی آسفالت دیدم که تقریبا" همه ی اعضا و جوارحش با آسفالت یکی شده بود!
ظاهرا" مورد، تصادفی بوده!