وقتی امروز، توی آینه ی ماشین دیدمت که داشتی میرفتی کمک یه خانومی که دچار مشکل شده بود، احساس غرور کردم!
نه تنها واسه من آرامشی، این آرامش رو با دیگران هم قسمت میکنی. و جالب اینکه این دریای عظیم عشقت، تموم نمیشه و هر روز بیشتر تقویت میشه.
- برادرم-

قال مریوم:
کسی که ذاتش پاک و مهربون باشه، برای دیگران، دریایی از آرامشه! خوش به حالش


دست خدا امانت، برادرم.