من از خدا خوشم میاد چون اساسی و عمقی حال میگیره
چاکرت برم!

پ.ن:
نفرین من: ای الهی هر جا میری بهت بگن " بکرا! بکرا! "

پ.ن:
بکرا= tomorrow=فردا