تنه درخت شاید جای مناسبی باشد برای نوشتن یادگاری برای کسی که زودتر از درخت می میرد،اما حرف زدن با ماه، برای یادگاری های ماندنی بهتر است. نوشته ها با تنه درخت ها خاکستر می شوند اما گوش ماه پر می شود از حرفهای آدمهایی که رفته اند و ماه و حرفها تا آخرین شب زمین می مانند، تا آخرین شب...