یه دوستی دارم که مادرش هندیه.
پدرش یمنی.
خودش ؟؟؟ هندیمنی
همین شخص با یک مرد اردنی ازدواج کرده.
بچه ش؟؟؟ هندیمنیاردنی