هر جای دنیا که رفتید، دور ایرانی رو خط بکشید!


واقعیت:
This is my sincere advice


پ.ن:
گزینش؟ توی امارات؟

دعا:
اللهم! ذرة المخ! لازم! عاجل!

احساسم:
Poh!