خواااار شووور چیه که پا شکسته ش چی باشه

 

پ.ن:

چطوری پا ضرب دیده؟!

توضیح:

 

خوااار شوور، اینجانب استم

 

بخشی از آف سرکار علیه ، همسر برادر ( همون زندااااااش ) مان

که موجبات شادی روح ما و قهقهه ی وجودمان گشت