حال که من به تو دل باختم
کفشهايم را جلو در عشقم جفت کردي
که...برو.....