توی ظلمت،
وسط مرداب سیاه،
توی دالون هراس،
بین موجهای تلخ،
توی یادگاری های گمشده،
توی خاطرات سرد،
هنوزم نور امیدی هست..
تو، بتاب..