امروز اولین روز رفتن به دانشگاه بود بعد از باز کردن گچ پام.

 یکی میگفت مبروک

یکی میگفت congratulation

 یکی میگفت تبریک میگم

یکی میگفت بیا بزنم روش ببینم دردت میاد؟

یکی میگفت وااایییی چه خوب که دیگه میتونی عین آدم راه بری!

یکی میگفت کی بریم بیرون؟

یکی میگفت آخیش خلاص شدیا!

یکی میگفت پات درد هم داره؟

یکی میگفت پات شکسته بود یا ضرب دیده بود؟

یکی میگفت 4 هفته چقدر دیر گذشت!

یکی میگفت از پات خیلی مراقبت کن تا درد نگیره

یکی میگفت آدم باش و با پات حمله نکن!

یکی میگفت خوب شد قبل از امتحانا از شرش خلاص شدی

یکی میگفت خدا رو شکر! 

یکی میگفت....

انگار به اطرافیانم و دوستانم بیشتر سخت گذشته بود! 

هنوز پام درد میکنه البته! به لطف دانشگاه پیمایی!