انرژی منفی و کلام منفی

هر دو میشوند مصداق بارز " از ماست که بر ماست "