اونقدر از خودم لجم گرفته!

نه که یه مدته زندگیم شده مث آدما و صبح ها زود بیدار میشم از خواب (۵ صبح)

دیگه بخوام جمعه ها به خودم خیلی حال بدم،‌ تا ٨ صبح بیشتر نمیتونم بخوابم!‌

یعنی انسانیت تا این حد؟! خمیازه

تــــــــــــازه!!!

صبحانه هم میخورم!!‌تعجب

 

از خود راضی