تا امشب وقت نکردم بیام و بنویسم

از کسی که نفسم به نفسش بسته ست

از کسی که معنای زندگیمه

معلم بزرگ زندگیم

تفسیر خوشبختیم

پاسخ تمام سوال هام

دلیلی برای بودن هام

عشقی به وسعت "عشق"

دریایی پر از موجهای محبت

سه نقطه میگذارم

...

هر چه خوبی ست بنویس جایش!

همه ی اینها تویی پدر!!

 

روز پدر مبارک.. با دو روز تاخیر

مرسی که هدیه م رو روز پدر بهم دادی خدا!

بابایی.. همه ی خوشحالی دیروزم تقدیم به شما برای روز پدر

(میدونم همه ش میشه سهم مامان!‌ مژههیچ وقت یادم نمیاد چیزی رو تنهایی داشته باشی بدون ماماننیشخند)

 

ماچ